ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
05 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% (มส) 1/2565
20 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
18 ก.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์
18 พ.ค. 65 นักเรียนทุกระดับชั้นเลือกกิจกรรมชุมนุม
งานวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
13 พ.ค. 65 การปรับพื้นฐานและสอบวัดพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
งานวิชาการ
12 พ.ค. 65 ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
งานวิชาการ
11 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ/มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
17 มิ.ย. 64 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ปฏิทินวิชาการ 1/2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม งานบริหารวิชาการ