ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่  ๗ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคำเตยวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔ โดยนายวิศิษฐ์ ขุณิกากรณ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเตยวิทยา มอบหมายให้ นายวิทยา  เพชรไกร อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ มาเป็นผู้ดูแลสาขา และให้คณะครูจากโรงเรียนคำเตยวิทยาได้หมุนเวียนกันมาปฏิบัติการสอน โดยใช้ศาลาประชาคมบ้านนาเฮือง เป็นที่ทำการสอนชั่วคราว
                ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ชาวบ้านนาเฮือง– นางช้างเฒ่า โดยการนำของหลวงปู่กร เจ้าอาวาสวัดโชติเขตตาราม บ้านนาเฮือง พร้อมด้วย นายสมุทร  ฤทธิผล กำนันตำบลน้ำคำ นายศูนย์  สราญรมย์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านนาเฮือง  นายมาลัย  ศรีสมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านนางช้างเฒ่า พร้อมด้วยประชาชนในตำบลน้ำคำ ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ขนาด  ๖ x  ๓๒ เมตร  ในบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ “โคกหนองเชือก”  ซึ่งเป็นสถานที่โรงเรียนในปัจจุบัน เนื้อที่โดยประมาณ  ๓๕ ไร่ โดยมิได้ใช้งบประมาณ ของทางราชการแต่ประการใด รวมค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๘๐,๐๐๐บาท
                เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมี นายวิทยา  เพชรไกร อาจารย์  ๒ ระดับ ๖ เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่ง ครูใหญ่  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการตามลำดับ
                ในปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๖ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน และมีนายพิสิฐ พรมโสภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา