วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง