พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

๑. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๓. ส่งเสริม  อนุรักษ์ สืบสานความเป็นไทย เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารครู บุคลากร และผู้เรียน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ