ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 289.5 KB 47369
เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 47371
สัญญาเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 48076
รายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48129
SAR ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.18 KB 48187
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 48474