ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 33
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.58 MB 33
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 289.5 KB 47469
เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 47472
สัญญาเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 48177
รายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48229
SAR ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.18 KB 48288
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 48578