ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มต่อเนื่อง (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 62) 08 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 464) 20 พ.ค. 65
แจ้งนักเรียนให้นำเอกสารเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 463) 11 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2614) 13 มี.ค. 65
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3429) 20 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2564 (นักเรียนทุนเสมอภาค) (อ่าน 3433) 26 ม.ค. 65
ประกาศ​นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3686) 01 พ.ย. 64
ประกาศแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/64-และการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/64 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3520) 26 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่) (อ่าน 3503) 01 ต.ค. 64
ประกาศการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-site ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 (อ่าน 3879) 28 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564 (อ่าน 3491) 17 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 (อ่าน 3454) 02 ก.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Blended Leaning) On line,On hand ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3499) 15 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รูปแบบผสมผสาน (อ่าน 3471) 12 ส.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอน และการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 3481) 30 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3469) 23 ก.ค. 64
แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 3333) 01 ก.ค. 64
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3439) 16 มิ.ย. 64
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ (อ่าน 3304) 07 มิ.ย. 64