กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญเสริม ยาวะโนภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิไลวรรณ มาศขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3