กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญเสริม ยาวโนภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0840748341

นางวิไลวรรณ มาศขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0934185355