กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนัสนันท์ ชูรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมพิศ สุขกัลยา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0809033258
อีเมล์ : sukgunyajajack@gmail.com

นายพงษ์เทพ ทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุเทพ โตไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4