กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอภิรักษ์ ฑีฆะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ