กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเอื้อการ บุญเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0981862829
อีเมล์ : auekarn.bo@obec.moe.go.th

นางสาวพิไลลักษณ์ ทัพแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0801580454
อีเมล์ : pilailuk84@gmail.com