กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิไลลักษณ์ ทัพแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเอื้อการ บุญเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1