กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิศรา จันทจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา จันละบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1