กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา จันละบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0890247612
อีเมล์ : ormsu.chanlaboot@gmail.com

นางสาวเสาวนีย์ สามารถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0823181272
อีเมล์ : saowanee0330@gmail.com