คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประศาสตร์ บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางไพรมณี อุปไชย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี บุตรน้อย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายรัศมี เภสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางเพชรา ศิลายศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญา สารพินิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางนิวาส ไตรยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางอภิรักษ์ ฑีฆะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐ พรมโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน